JV –
Redwood- 111.4
New Ulm- 113.35

Varsity-
RTR – 107.225
Redwood- 125.7
New Ulm- 130.425